กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา "Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง" วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องทิพวรรณ บอลลูน L โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
รับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT(ประเทศไทย) ปี2562
x
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม "บัญชี...ชี้ช่องรวย" วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี **ผู้สนใจสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ในวันอบรม**
x
อ่านทั้งหมด     
HOT ISSUE >> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่ 23 พ.ย. 2556
 
           พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนใน 3 รูปแบบ คือ การนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา การนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา 11 โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้ง 3 รูปแบบนี้ หน่วยงานของรัฐต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามสมควร
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดตั้ง "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของกรม ซึ่งประกอบด้วย
 
1. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7)
 
1.1 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
1.2 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท
- พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499
- พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
- พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509

2. ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (มาตรา 9)
 
2.1 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
2.2 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
2.3 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
2.4 คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิของเอกชน
2.5 ข้อมูลที่ได้มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา แต่มิได้นำรายละเอียดลงในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากได้มีการจัดพิมพ์แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว
2.6 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ (ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลในลักษณะนี้)
2.7 มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
2.8 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ได้แก่
 
- ประกาศประกวดราคาและสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว
- สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
ประชาชนทั่วไปแม้ไม่มีส่วนได้เสีย สามารถใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมได้โดย
1. ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 11 โทรศัพท์ 0 2547 5046 ในวันและเวลาราชการ (แผนผัง่ ชั้น 11)

 

2. สืบค้นข้อมูลข่าวสารบางส่วนผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th หัวข้อ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร"
สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542)
 
- การทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดกระดาษ เอ 4 หน้าละ 1 บาท
ขนาดกระดาษ บี 4 หน้าละ 2 บาท
ขนาดกระดาษ เอ 3 หน้าละ 3 บาท
- การให้คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
คำรับรองละ 5 บาท
  
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้สิทธิแก่ประชาชนในการขอดู ขอตรวจดู และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐได้ ยกเว้นข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐอาจไม่เปิดเผยก็ได้ ในกรณีที่ขอข้อมูลข่าวสารแล้วหน่วยงานของรัฐ นิ่งเฉย หรือปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามคำขอ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ ประชาชนมีสิทธิร้องเรียน หรืออุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ได้
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th