กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ
x
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ
x
     
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ร่างประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/01/2562)
x
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว (25/12/2561)
x
ร่างประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/12/2561)
x
ร่างประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (11/12/2561)
x
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ ๘ ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (26/11/2561)
x
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ ๘ ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (30/01/2562)
x
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (23/01/2562)
x
ประกาศใบสั่งจ้างลูกจ้างเหมา จำนวน 4 ราย (11/01/2562)
x
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๗,๖๕๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (10/01/2562)
x
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/01/2562)
x
     
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 22,050 กิโลกรัม (03/09/2561)
x
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม (01/08/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 7 คัน โดยวิธีประมูล (19/06/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง (29/03/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล (12/09/2559)
x
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูกระจกอลูมิเนียม ของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น ๔ (15/02/2562)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ ๕๐ (นอมินี) ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (15/02/2562)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน นจ-๑๕๘๔ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/02/2562)
x
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ จำนวน 1 ราย (13/02/2562)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๑ อัน (13/02/2562)
x
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562 (06/02/2562)
x
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (14/01/2562)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 (08/01/2562)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 (10/8/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 (11/12/2561)
x
     
ประกาศราคากลาง
ราคากลางและตารางคำนวณราคากลางหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (15/02/2562)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสอบบัญชีธุรกิจ (04/02/2562)
x
ราคากลางจ้างโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (23/01/2562)
x
ราคากลางประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ ๘ ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22/01/2562)
x
ราคากลางกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๗,๖๕๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (10/01/2562)
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th