กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ
x
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
x
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ
x
     
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ร่างประกวดราคาซื้อตามโครงการยกระดับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/04/2562)
x
ร่างประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/01/2562)
x
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว (25/12/2561)
x
ร่างประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/12/2561)
x
ร่างประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (11/12/2561)
x
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อตามโครงการยกระดับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/05/2562)
x
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายสารสนเทศแบบควบคุมบริหารจัดการส่วนกลาง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/2562)
x
ประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการกิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ by DBD (ระดับอุดมศึกษา) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/04/2562)
x
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสร้างโอกาสทางธุรกิจรายจังหวัด (Business Opportunity) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/04/2562)
x
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ยกระดับให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/02/2562)
x
     
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ รวม ๗๒ ชิ้น และแบบพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวน ๓๖ รายการ รวม ๔,๑๔๐ กิโลกรัม (30/04/2562)
x
ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๑ รายการ รวม ๒๗ ลูก (25/04/2562)
x
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ รวม ๙๙ ชิ้น และแบบพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวน ๓๖ รายการ รวม ๔,๑๔๐กิโลกรัม โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา (09/04/2562)
x
ประกาศขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 22,050 กิโลกรัม (03/09/2561)
x
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม (01/08/2560)
x
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ (22/05/2562)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง-๘๒๗๑ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/05/2562)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ (DNA Business Camp) โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (21/05/2562)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้ง ชั้น ๑๗ และห้องจัดเตรียมอาหาร ชั้น ๗ (13/05/2562)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๘ เส้น และแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/05/2562)
x
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง เดือนเมษายน 2562 (01/05/2562)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง เดือนมีนาคม 2562 (01/04/2562)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (01/03/2562)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562 (06/02/2562)
x
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (14/01/2562)
x
     
ประกาศราคากลาง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างการจัดนิทรรศการ การแสดงและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน "OTOP Midyear 2019" ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP Select ปีงบประมาณ 2562 (21/05/2562)
x
ราคากลางและตารางคำนวณราคากลางงานจ้างพิมพ์ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (พค.0401) จำนวน 100,000 แผ่น (17/05/2562)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 54 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระยะเวลา 4 เดือน) (14/05/2562)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ (03/05/2562)
x
ราคากลางซื้อตามโครงการยกระดับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (30/04/2562)
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th