กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "รอบรู้เรื่องการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ครั้งที่ 4 (จังหวัดชลบุรี) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
x
ครั้งที่ 5 (จังหวัดภูเก็ต) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิ
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ
x
     
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ร่างประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/01/2562)
x
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว (25/12/2561)
x
ร่างประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/12/2561)
x
ร่างประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (11/12/2561)
x
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ ๘ ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (26/11/2561)
x
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการกิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ by DBD (ระดับอุดมศึกษา) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/04/2562)
x
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสร้างโอกาสทางธุรกิจรายจังหวัด (Business Opportunity) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/04/2562)
x
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ยกระดับให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/02/2562)
x
ประกาศประกวดราคาการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e–bidding) (26/02/2562)
x
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ ๘ ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (30/01/2562)
x
     
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ รวม ๙๙ ชิ้น และแบบพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวน ๓๖ รายการ รวม ๔,๑๔๐กิโลกรัม โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา (09/04/2562)
x
ประกาศขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 22,050 กิโลกรัม (03/09/2561)
x
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม (01/08/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 7 คัน โดยวิธีประมูล (19/06/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง (29/03/2560)
x
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการสัมมนา ปลูกไม้ยืนต้น เพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ จังหวัดราชบุรี (17/04/2562)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเอกชน สำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (09/04/2562)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินการสร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (01/04/2562)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์และจัดหาวัสดุสำนักงานสำรับจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2562)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๕๘ อัน (26/03/2562)
x
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง เดือนมีนาคม 2562 (01/04/2562)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (01/03/2562)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562 (06/02/2562)
x
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (14/01/2562)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 (08/01/2562)
x
     
ประกาศราคากลาง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเอกชนดำเนินการกิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ by DBD (ระดับอุดมศึกษา) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (19/04/2562)
x
ราคากลางโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสร้างโอกาสทางธุรกิจรายจังหวัด (Business Opportunity) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/04/2562)
x
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-1147 นนทบุรี (28/03/2562)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการสร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (18/03/2562)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างกิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ยกระดับให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย (27/02/2562)
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th