กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม เรื่อง "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย" วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรม ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฟรี! อาหารกลางวัน)
x
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 18-วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องราชาเทวะ ชั้น 6 โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การกรอกงบการเงินและบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing
x
อบรมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เชื่อมโยงระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ
x
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 โครงการ
x
     
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ร่างประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/10/2561)
x
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/10/2561)
x
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยผู้ใช้งานระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (01/10/2561)
x
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ภายใต้โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562 (27/09/2561)
x
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์ (25/09/2561)
x
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์ (15/11/2561)
x
ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก (14/11/2561)
x
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสอบบัญชีธุรกิจ (14/11/2561)
x
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ยกระดับให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2561)
x
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบธุะกิจผ่านสื่อออนไลน์ (E-Learning) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2561)
x
     
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 22,050 กิโลกรัม (03/09/2561)
x
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม (01/08/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 7 คัน โดยวิธีประมูล (19/06/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง (29/03/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล (12/09/2559)
x
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการลงพื่นที่ตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ ๕๐ (นอมินี) ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (15/11/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/11/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการสัมมนา ไม้ยืนต้น ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ ๒ (14/11/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในกฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (13/11/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษากิจกรรมส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ภายใต้โครงการสร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs ให้มีธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก (13/11/2561)
x
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3) (12/07/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 (05/07/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 (08/06/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 (04/05/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 (05/04/2561)
x
     
ประกาศราคากลาง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์ (15/11/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (13/11/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างกิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ยกระดับให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสอบบัญชีธุรกิจ (29/10/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างโครงการส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ปีงบประมาณ 2562 (29/10/2561)
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th