กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "รอบรู้เรื่องการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ครั้งที่ 4 (จังหวัดชลบุรี) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
x
ครั้งที่ 5 (จังหวัดภูเก็ต) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิ
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน สิงหาคม 2560
การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่ 15 ส.ค. 2560
 
การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
               นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
ผลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนกรกฎาคม
               • จำนวนการจดทะเบียน มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีจำนวน 5,979 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 6,525 ราย ลดลงเล็กน้อย จำนวน 546 ราย คิดเป็น 8% และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 4,919 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,060 ราย คิดเป็น 22% สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกมีจำนวน 1,626 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 78 ราย คิดเป็น 5% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2560 ซึ่งมีจำนวน 1,548 ราย และเพิ่มขึ้นจำนวน 221 ราย คิดเป็น 16% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,405 ราย
               • มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 21,258 ล้านบาท ลดลง จำนวน 19,658 ล้านบาท คิดเป็น 48% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 40,916 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจำนวน5,833 ล้านบาท คิดเป็น 38% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 15,425 ล้านบาท
               • ประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 640 ราย รองลงมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 328 ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 167 ราย ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 164 ราย และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 129 ราย ตามลำดับ
               • ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 ก.ค.60) จำนวน 1,402,233 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 21.45 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 669,296 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 16.65 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 487,730 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,175 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 180,391 ราย
 
การคาดการณ์ตลอดปี 2560
               อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา 2560 (ม.ค.-ก.ค.) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 41,921 ราย มีมูลค่าจดทะเบียนทั้งสิ้น 185,539 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 5,210 ราย คิดเป็น 14%เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.-ก.ค.59) ซึ่งมีจำนวน 36,711 ราย สืบเนื่องจากมาตรการทางด้านภาษีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้ตามเป้าหมาย และแรงขับเคลื่อนจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนมากขึ้น ประกอบกับการส่งออกที่เริ่มมีทิศทางการฟื้นตัวดีขึ้นและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ภาคการท่องเที่ยวก็เริ่มจะกลับมาขยายตัวได้ดีขึ้นเช่นกันปัจจัยดังกล่าวน่าจะเป็นผลดีและเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีเสถียรภาพ
 
DBD e-Registration
               ผลการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดือน กรกฎาคม 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด) ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ 31กรกฎาคม 2560 มีผู้สมัครลงทะเบียน จำนวน 15,006 ราย ได้รับการอนุมัติและเข้าไปยืนยันการใช้ระบบ (Activate) จำนวน 7,162 ราย และมีการรับจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จำนวน 1,219 ราย
                  หมายเหตุ : - เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
                             - เริ่มเปิดให้บริการยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
 
บริการ DBD e-Service
               ให้บริการตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลโดยค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจากรายชื่อหรือเลขทะเบียนงบการเงิน รายชื่อร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ ข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า รวมทั้งมีบริการข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่างๆ และสถานที่ให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านมือถือ (Application: DBD e-Service) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเอง โดยมีสถิติผู้เข้าใช้บริการระบบจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 3,941,768 ครั้ง ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2560 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 332,782 ครั้งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน (ม.ค.57-มิ.ย.60 = 3,608,986 ครั้ง) คิดเป็น 9%
 
DBD e-Filing
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนและนิติบุคคลทั่วไปตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีสถิติผู้สมัครลงทะเบียน จำนวน 571,572 ราย แสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่และได้รับอนุมัติ จำนวน 542,039 ราย และมีรายละเอียดการนำส่งงบการเงิน ดังนี้
                  นิติบุคคลต้องนำส่งงบการเงิน
                       • ปีงบการเงิน 2559 จำนวน 591,052 ราย นำส่งงบการเงินแล้ว ภายใน 31 ก.ค.60
                       • ปีงบการเงิน 2559 จำนวน 491,471 ราย (คิดเป็น83%ของนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบฯ)
                          - ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) จำนวน 430,596 ราย (คิดเป็น 73% ของนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบฯหรือ คิดเป็น 88% ของนิติบุคคลที่นำส่งงบฯแล้ว)
                          - ส่งงบกระดาษ จำนวน 60,875 ราย
 
การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จำนวน 149,127 คำขอโดยมีมูลค่าทรัพย์สินที่นำมาจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,790,663 ล้านบาท โดยแบ่งประเภททรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้ มีดังนี้
                 1. สิทธิเรียกร้อง มูลค่าทั้งสิ้น 2,243,107 ล้านบาท คิดเป็น 80.38% แบ่งเป็น
                     - บัญชีเงินฝากธนาคาร มูลค่า 1,677,911 ล้านบาท คิดเป็น 60.13%
                     - สิทธิการเช่า มูลค่า 86,080 ล้านบาท คิดเป็น 3.08%
                     - อื่นๆ เช่น ลูกหนี้การค้า มูลค่า 479,116 ล้านบาท คิดเป็น 17.17%
                 2. สังหาริมทรัพย์ มูลค่าทั้งสิ้น 545,581 ล้านบาท คิดเป็น 19.55% แบ่งเป็น
                     - สินค้าคงคลัง/วัตถุดิบ มูลค่า 282,634 ล้านบาท คิดเป็น 10.13%
                     - เครื่องจักร/รถยนต์/เรือ มูลค่า 262,947 ล้านบาท คิดเป็น 9.42%
                 3. ทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่าทั้งสิ้น 1,975 ล้านบาท คิดเป็น 0.07%
                 ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน จำนวน 393 ราย
 
ธรรมาภิบาลธุรกิจ 
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกองธรรมาภิบาลธุรกิจ ได้มีการติดตามตรวจสอบการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร เช่น ธุรกิจคัดแยก บรรจุผลไม้ ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น การค้าที่ดิน นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยว ว่ามีคนไทยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือมีการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว หรือไม่ โดยล่าสุดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ดังนี้ 1. วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายใน ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจล้งทุเรียน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พบว่า ส่วนใหญ่จะรับซื้อทุเรียนจากชาวสวน และพ่อค้าคนกลางมาขายที่หน้าล้ง รวมทั้งมีการส่งคนงานไปตัดทุเรียนจากชาวสวนโดยตรง และทำการคัด แยก บรรจุตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ และจะดำเนินการส่งออกเองทั้งทางเรือ(แหลมฉบัง)ไปยังประเทศจีน ฮ่องกง และส่งทางบกโดยจะส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม 2. วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กรมสอบสวนคดีพิเศษและตำรวจท่องเที่ยวตรวจสอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจท่องเที่ยว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) และจังหวัดเพชรบุรี(ชะอำ) ในเบื้องต้นยังไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
 
*******************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                            ฉบับที่ 109 / 15 สิงหาคม 2560
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th