กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อ ส่วนกลาง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี ค
x
ประกาศรายชื่อ ส่วนกลาง วันrที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
x
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาผู้รับหลักประกัน “การบังคับหลักประกันทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ”วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.15 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
x
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” (หลักสูตร 2 วัน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทุบรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน สิงหาคม 2561
นวัตกรรมให้บริการรูปแบบใหม่ ‘DBD e-Certificate File’

วันที่ 7 ส.ค. 2561
 
นวัตกรรมให้บริการรูปแบบใหม่ ‘DBD e-Certificate File’
อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการให้บริการออกหนังสือรับรอง
 
           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิ่มนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ "บริการออกหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์” (DBD e-Certificate File) สามารถนำไปใช้เป็นไฟล์แนบในการดำเนินธุรกรรม อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจเกิดความคล่องตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การแข่งขันในระดับสากล
                   นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็น เพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ หรือ New Economy มีปัจจัยที่สลับซับซ้อนหลายด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ เป้าหมายของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การแข่งขันในระดับสากล จะเป็นการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจกระแสใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ ตลอดจนเป็นการเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นฐานะหน่วยงานอำนวยความสะดวกและให้บริการ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) ซึ่งกรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจมีความคล่องตัว จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่ท้าทายและต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด
               เพื่อให้การทำงานสอดรับตามนโยบายรัฐบาล ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กรมฯ จึงได้พัฒนานวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ "บริการออกหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์” (DBD e-Certificate File) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมให้มีความคล่องตัว ตลอดจนสามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน
              สำหรับ "บริการออกหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์” DBD e-Certificate File เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การทำธุรกรรมของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ด้วย 7 ขั้นตอนง่ายๆ คือ 1) ผู้ใช้บริการกรอกแบบคำขอผ่านเว็บไซต์กรมฯ 2) เลือกบริการและช่องทางการรับบริการ 3) ชำระค่าธรรมเนียม (200 บาท / 1 คำขอ) ผ่าน ATM / Internet Banking / Counter 4) นายทะเบียนตรวจสอบการข้อมูลการชำระเงิน 5) นายทะเบียนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร และใบเสร็จรับเงิน 6) ระบบสร้างไฟล์เอกสารและจัดส่งพาสเวิร์ด เพื่อใช้เป็นรหัสเปิดไฟล์หนังสือรับรองทางอีเมล์ 7) ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (หนังสือรับรอง) จากระบบ ซึ่งจะดำเนินการได้เพียง 1 ครั้ง แต่สามารถนำไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วไปใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ บริการออกหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Certificate File) จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นี้เป็นต้นไป
             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5160, 0 547 5994 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
 ********************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                   ฉบับที่ 148 / วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th