กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อ ส่วนกลาง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี ค
x
ประกาศรายชื่อ ส่วนกลาง วันrที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
x
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาผู้รับหลักประกัน “การบังคับหลักประกันทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ”วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.15 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
x
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” (หลักสูตร 2 วัน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทุบรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน กันยายน 2561
กรมพัฒน์ฯ มอบวุฒิบัตรและโล่รางวัล DBD Smart Enterprise Awards Presentation 2018

วันที่ 5 ก.ย. 2561
 
กรมพัฒน์ฯ มอบวุฒิบัตรและโล่รางวัล DBD Smart Enterprise Awards Presentation 2018
เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า ทำธุรกิจอย่างไรให้ปัง!!!
 
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเป็นมืออาชีพใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน การตลาด การบริหารคน การบริหารองค์กร และนวัตกรรม พร้อมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัล DBD Smart Enterprise Awards Presentation 2018 ให้แก่ธุรกิจที่ผ่านการประเมิน ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์
                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัลกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่ Smart Enterprise ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมแบบ "เพิ่มมูลค่า” ที่ต้องพึ่งพิงต่างประเทศ ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบ "สร้างมูลค่า” เพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "ประเทศไทย 4.0” ภายใต้แนวคิดการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากและการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งซึ่งจะก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) และกิจกรรมนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจของไทยตั้งแต่การบริหารจัดการหลังบ้าน ไปจนถึงหน้าบ้านให้มีความเข้มแข็ง พร้อมติดอาวุธด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์รูปแบบใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ จนนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
                 "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยมีรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับมืออาชีพ (Smart) มุ่งเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล โดยส่งเสริมพัฒนาให้ครอบคลุมใน 5 มิติ ได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ การบริหารบุคคลากร และนวัตกรรม 2) ระดับเชิงลึก (Advance) เน้นการเพิ่มพูนทักษะความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจ และผลักดันให้เป็นผู้นำด้านการตลาดสมัยใหม่ ผสมผสานกับแนวคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อให้สามารถนำกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ไปต่อยอดขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) ระดับสู่สากล (The Best Practice) ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ทางธุรกิจ (Training for the Trainer) พร้อมทั้งพัฒนา The Best Practice ให้เข้มแข็งก้าวหน้าในระดับสากล การจัดงานมอบโล่รางวัลและวุฒิบัตรในวันนี้ เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาจาก 3 กิจกรรม คือ
                  1) กิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) มีผู้ผ่านการพัฒนา จำนวน 60 ราย จากการประมาณการณ์หากธุรกิจมีการเติบโตเพียงแค่ 1% จะสามารถสร้างมูลค่าการค้าให้เพิ่มขึ้น คิดเป็น 22,993,760 บาท และสามารถลดต้นทุนได้ คิดเป็น 9,465,172 บาท
                  2) กิจกรรมสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-AMC) มีผู้ผ่านการพัฒนาจำนวน 28 ราย จากการประมาณการณ์หากธุรกิจมีการเติบโตเพียงแค่ 1% จะสามารถสร้างมูลค่าการค้าให้เพิ่มขึ้น คิดเป็น 2,790,936 บาท และสามารถลดต้นทุนได้ คิดเป็น 2,227,252 บาท
                  3) กิจกรรมปั้น The Best Practice สู่สากลมีผู้ผ่านการพัฒนาจำนวน 18 ราย จากการประมาณการณ์ หากธุรกิจมีการเติบโตเพียงแค่ 1% จะสามารถสร้างมูลค่าการค้าให้เพิ่มขึ้น คิดเป็น 14,235,000 บาท และสามารถลดต้นทุนได้ คิดเป็น 1,460,500 บาท”
                   การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ SME ให้มีความเข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุน SME ของประเทศให้เติบโตไปด้วยกัน ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการสร้างผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเต็มภาคภูมิ อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย
 
****************************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                    ฉบับที่ 167 / วันที่ 5 กันยายน 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th