กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อ ส่วนกลาง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี ค
x
ประกาศรายชื่อ ส่วนกลาง วันrที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
x
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาผู้รับหลักประกัน “การบังคับหลักประกันทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ”วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.15 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
x
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” (หลักสูตร 2 วัน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทุบรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
อ่านทั้งหมด     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
งานธุรกิจต่างด้าว


 
งานธุรกิจต่างด้าว : ขออนุญาต
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบ ต. 2 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตาม มาตรา 17
 แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542
- แบบหนังสือนำส่งคำขออนุญาตพร้อมรายละเอียด
สมาคมการค้า : การขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบบริการข้อมูลธุรกิจ การขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต
- หนังสือมอบอำนาจ
งานธุรกิจต่างด้าว : ขอหนังสือรับรอง
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบ ต. 1 แบบแจ้งเลิกการประกอบธุรกิจ/ย้ายสำนักงานหรือ
สถานที่ประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว มาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542
งานธุรกิจต่างด้าว : ขอใบแทน
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบ ต. 8 แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
งานธุรกิจต่างด้าว : แบบฟอร์มอื่น
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- แบบประมาณการรายจ่าย
การจัดทำคำรับรอง และการรายงานการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดทำคำรับรอง และการรายงานการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี
-

แบบแจ้งสถานที่เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th