กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การกรอกงบการเงินและบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing
x
อบรมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เชื่อมโยงระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
x
สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ "กฎหมายบริษัทจำกัดคนเดียว" ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ จังหวัดตากโรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ ครั้งที่ 2 วัน 2 วันอังคารที่18 ธันวาคม 2561 จังหวัดตาก โรงแรมพลอย พาเลซ จังหว
x
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Marketing Opportunity...ช่องทางการตลาด โอกาสธุรกิจ ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องศิวา 2 โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าว >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

วันที่ 1 ก.ย. 2557
 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th