กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมอมรี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญร่วมสัมมนา “ไม้ยืนต้น” ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอวาด้า โรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี
x
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกัน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง "การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น" ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
อ่านทั้งหมด     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บริษัทมหาชนจำกัด


 
บริษัทมหาชนจำกัด : จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ.

แบบ บมจ. 101

คำขอจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

แบบ บมจ. 001

หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 002

วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัด

-

หนังสือมอบอำนาจ (บมจ.)
บริษัทมหาชนจำกัด : จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บมจ. 101

คำขอจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

แบบ บมจ. 001

หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 002

วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 003

หนังสือยินยอมให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจดทะเบียนเป็นบริษัท ของบริษัทมหาชนจำกัด

-

หนังสือมอบอำนาจ (บมจ.)
บริษัทมหาชนจำกัด : จดทะเบียนตั้งบริษัท
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บมจ. 101

คำขอจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

แบบ บมจ. 001

หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 002

วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัด

-

หนังสือมอบอำนาจ (บมจ.)
บริษัทมหาชนจำกัด : จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหลังจัดตั้งบริษัท
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บมจ. 101

คำขอจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

แบบ บมจ. 001

หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 002

วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัด

-

หนังสือมอบอำนาจ (บมจ.)
บริษัทมหาชนจำกัด : จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บมจ. 101

คำขอจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

แบบ บมจ. 001

หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 002

วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 005

แบบรายการข้อมูล ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 006

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด

-

หนังสือมอบอำนาจ (บมจ.)
บริษัทมหาชนจำกัด : จดทะเบียนเลิกบริษัท
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บมจ. 102

คำขอจดทะเบียนเลิกชำระบัญชีตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

แบบ บมจ. 008

แบบจดทะเบียนเป็นผู้ชำระบัญชีและเลิกบริษัท ของบริษัทมหาชนจำกัด

-

หนังสือมอบอำนาจ (บมจ.)
บริษัทมหาชนจำกัด : จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บมจ. 102

คำขอจดทะเบียนเลิกชำระบัญชีตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

แบบ บมจ. 010

รายงานการชำระบัญชี ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 011

บัญชีรับจ่ายในการชำระบัญชี ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 012

รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารประกอบการลงบัญชี ของบริษัทมหาชนจำกัด

-

หนังสือมอบอำนาจ (บมจ.)
บริษัทมหาชนจำกัด : การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บมจ.401

แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
บริษัทมหาชนจำกัด : หนังสือรับรองลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนซึ่งลงชื่อต่อหน้าบุคคลตามกฎกระทรวง ข้อ 3 (1)
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip

แบบ บมจ.404

หนังสือรับรองลายมือชื่อ
*หมายเหตุ การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th