กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
   
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 61/2558 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 3) (16/11/2558)
x
"เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว+ใบแสดงความคิดเห็น วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558" (06/11/2558)
x
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (06/11/2558)
x
เอกสาร ประกอบการพิจารณา "ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ. ...." และ "ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือง หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับอณุณาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ. ...." (03/11/2558)
x
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานสาขาของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2558 (30/10/2558)
x
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การกรอกข้อมูลงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing (26/10/2558)
x
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นบริษัทกลาง เรื่อง กำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. 2558 (26/10/2558)
x
     
   
     
     
   
    ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด    
   
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
 
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558