กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
   
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12 และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 17 (21/01/2558)
x
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 647/2557 เรื่อง มอบอำนาจการตั้งผู้ตรวจการงานและการดำเนินการตรวจการงานของบริษัทจำกัดให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (15/01/2558)
x
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ ระยะที่ 1 เริ่ม 16 มกราคม 2558 (08/01/2558)
x
ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีและสถานภาพการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 (07/01/2558)
x
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 (05/01/2558)
x
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 230/2557 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและเพิ่มทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (22/12/2557)
x
     
   
     
     
   
    ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด    
   
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน 2557