กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า
ภาษาไทย ENG
 
 
   
ในการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557 เพิ่มเติมด้วย (18/04/2557)
x
"เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท วันที่ 23 เมษายน 2557 และแบบแสดงความคิดเห็น" (17/04/2557)
x
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้างที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ออกจากทะเบียน จำนวน 7,235 ราย (27/03/2557)
x
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศอนุญาตให้หัวหน้าสำนักงาน หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการของสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพจากกรมฯ เป็นบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป (21/03/2557)
x
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือชาวนา "กองทุนร่วมใจช่วยเหลือชาวนา (กระทรวงพาณิชย์)" เพื่อสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือชาวนาของ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2557 (21/03/2557)
x
เชิญสั่งจองหนังสือ “รวมกฎหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ชุด 9 เล่ม)” และ หนังสือใหม่ “ คู่มือสำหรับใช้ประกอบเป็นแนวทางการจัดทำคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ” (20/03/2557)
x
     
   
     
     
   
    ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด    
   
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
 
 
 
ดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556