กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
   
ประกาศผลโครงการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย (CHOHOEY MASCOT CONTEST) (17/07/2557)
x
เอกสารประกอบการอบรมด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ (02/07/2557)
x
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้างที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ออกจากทะเบียน จำนวน 1,973 ราย (16/06/2557)
x
ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป (12/06/2557)
x
ผู้ประกอบธุรกิจที่จะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ไม่ว่าสำนักงานแห่งใหญ่่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด สามารถยื่นจดทะเบียน ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้ง 87 แห่ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป (02/05/2557)
x
ในการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557 เพิ่มเติมด้วย (18/04/2557)
x
     
   
     
     
   
    ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด    
   
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2557