กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
   
เชิญสั่งจองหนังสือ “รวมกฎหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ชุด 9 เล่ม)” และ หนังสือใหม่ “ คู่มือสำหรับใช้ประกอบเป็นแนวทางการจัดทำคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ” (18/09/2557)
x
การสัมมนา หัวข้อ “เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน” (18/09/2557)
x
การแจ้งเตือนกรณีถูกชักชวนให้จดทะเบียนนิติบุคคล (16/09/2557)
x
ในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทผู้ขอจดทะเบียนต้องระบุข้อมูลชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการ หรือผู้ชำระบัญชี รวมทั้งที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษในหน้าหนังสือรับรอง (01/09/2557)
x
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก้ไขประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง"กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 (26/08/2557)
x
เอกสารประกอบการอบรมด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ (02/07/2557)
x
     
   
     
     
   
    ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด    
   
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2557