ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน้าหลัก

คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คำสั่ง,ประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประกาศและคำสั่งกระทรวง

ประกาศกรม

หนังสือเวียน ผลงาน

ระเบียบ

ลำดับ
เรื่อง
ลงวันที่

ดูรายละเอียด

  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 ติดตามข้อมูล ได้ที่ http://intranet.dbd.go.th    
4
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการกรณีร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ พ.ศ.2554 13 ก.ค..2554
3
การปรับปรุงการกำหนดการเรียกชื่อตำแหน่งทางการฑูตและกงศุล
ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งทางการฑูตและกงศุล
สำหรับข้าราชการในสังกัดคณะผู้แทนในต่างประเทศ พ.ศ.2552
8 เม.ย.2553
2
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 27 พ.ค.2551
1
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พ.ศ. 2549 27 ก.ย.2549

 <กลับไปหน้าหลัก>