ต้นแบบ

เอกสารตัวอย่างประกอบการทำงาน

1. โครงการประกวดบุคลากรดีเด่นกรมส่งเสริมการเกษตร

2. คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

3.คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

4.คำสั่งกรมชลประทาน

5.คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์

6.คำสั่งสำนักชลประทานที่ 1

7. หลักเกณฑ์การประเมินชำนาญการพิเศษกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานของกระทรวงการคลัง

9 กลุ่มเสริมสร้างวินัยแลคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข

 

 

รวมเว็บหนังสือเวียน

1. สำนักตรวจและประเมินผล

 

ระเบียบหลักเกณฑ์

1. รวมระเบียบหลักเกณฑ์

 

 

<กลับหน้าหลัก>