แบบใบลาต่าง ๆ
 

1. แบบใบลาพักผ่อน 

2. แบบใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจ

3. แบบใบลาอุปสมบท

 

 

<ดูระเบียบเกี่ยวกับการลา>

<กลับไปหน้ารวมแบบฟอร์ม>

<กลับหน้าหลัก>