การรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับเป็นระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 16 ตำแหน่ง

หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม แจ้งการรับสมัคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนบ 3,4,5 ในรูปแบบไฟล์ Word

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนบ 3,4,5 ในรูปแบบไฟล์ PDF

 

=คำแนะนำการเขียนข้อเสนอแนวคิด=

<กลับหน้าหลัก>