•  
 • ว29/2552  เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ  (Click Download)
 • ว28/2552  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  • หนังสือนำส่งที่ นร 1008.1/ว28 ลว 22 ตุลาคม 2552 (Click Download)
  • กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2552 (Click Download)
  • ฐานการคำนวณและช่วงเงินเดือน (Click Download)
 • ว27/2552  เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (Click Download)
 • ว26/2552  เรื่อง กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน (Click Download)
 • ว25/2552  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (Click Download)
 • ว25/2552  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (Click Download)
 • ว24/2552  เรื่อง กฎ ก.พ.ให้ข้าราชการอายุ 60 ปี รับราชการต่อไป (Click Download)
 • ว23/2552  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งการบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน (Click Download)
 • ว22/2552  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยในประเทศ (Click Download)
 • ว20/2552  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • ว19/2552  เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทั่วไป (Click Download)
 • ว18/2552  เรื่อง หลัเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (Click Download)
 • ว17/2552  เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
                 - หนังสือนำส่ง ว17 (Click Download)
                 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (Click Download)

                 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (Click Download)
 • ว16/2552  เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนตามบทเฉพาะกาล พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (Click Download)
 • ว15/2552  เรื่อง  แนวทางการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(Click Download)
 • ว14/2552  เรื่อง  หลักเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งนิติกร(Click Download)
 • ว13/2552  เรื่อง  ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (Click Download)
 • ว12/2552  เรื่อง  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ (Click Download)
 • ว11/2552  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนประเภทอำนวยการระดับต้น (Click Download)
 • 10/2552  เรื่อง  กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Click Download)
 • ว9/2552    เรื่อง  การการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป(Click Download)
 • ว8/2552    เรื่อง  การย้าย โอน เลื่อน ข้าราชการที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Click Download)
 • ว7/2552    เรื่อง  การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาล (Click Download)
 • ว6/2552    เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการ (Click Download)
 • 5/2552   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามทบเฉพาะการ ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสือนำส่ง  (Click Download) ตามรางเลื่อนขั้นเงินเดือนชั่วคราว  (Click Download)
 • 4/2552    เรื่อง  การโอนข้าราชการพลเรือน (Click Download)
 • 4/2552    เรื่อง  การโอนข้าราชการพลเรือน (Click Download)
 • ว3/2552    เรื่อง  กฎ ก.พ.ค.ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (Click Download)
 • ว2/2552    เรื่อง  ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 (Click Download)
 • ว1/2552    เรื่อง  กฎ ก.พ.ค.ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (Click Download)
 • ว21/2551  เรื่อง  ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (Click Download)
 • ว20/2551  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ (Click Download)
 • ว19/2551  เรื่อง  อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนที่มีคุณสมบัติต่างไปจากตำแหน่งเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Click Download)
 • ว18/2551  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (Click Download)
 • ว17/2551  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (Click Download)
 • ว16/2551  เรื่อง  การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (Click Download)
 • ว15/2551  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (Click Download)
 • ว14/2551  เรื่อง  การรับรองคุณวุฒิ (Click Download)
 • ว13/2551  เรื่อง  การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551(Click Download)
 • 12/2551 เรื่อง   การเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน   พ.ศ. 2535 เท่ากับการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (Click Download)
 • ว11/2551  เรื่อง  การใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (Click Download)
 • ว10/2551  เรื่อง  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง  (Click Download)
 • ว9/2551 เรื่อง กฎ ก.พ. ระเบียบ ก.พ. และข้อบังคับ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  • กฎ ก.พ. ระเบียบ ก.พ. และข้อบังคับ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (Click Download)
  • กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2551 (Click Download)
  • กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 (Click Download)
  • กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551 (Click Download)
  • ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ. 2551 (Click Download)
  • ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 (Click Download)
  • ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.ในต่างประเทศ พ.ศ. 2551 (Click Download)
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551(Click Download)
 • ว10/2548 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลประเภทวิชาการต่ำกว่าระดับ 8 ลงมา (Click Download)
 • นร 0504/ว9 ลงวันที่ 16 ม.ค.2547 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 หรือระดับ 11 (Click Download)

 

 

ปิดหน้าต่าง