คำแนะนำสำหรับการเขียนหัวข้อแนวคิด

               ข้อเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนางาน ควรเป็นข้อเสนอแนวคิดที่จะพัฒนางานในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง สำหรับตำแหน่งในต่างจังหวัด เนื่องด้วยนโยบายของกรม และของรัฐบาล เน้นนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ จึงควรที่จะต้องเป็นข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ว่าผู้เสนอ มีแนวคิด และวิธีการในการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอย่างไร