สิทธิประโยชน์และการดำเนินการ

ของทายาท

กรณีที่ข้าราชการเสียชีวิต

-----------

                1.สิทธิของทายาท จะได้รับเงิน

1.1 เงินบำเหน็จตกทอด  จำนวน  30 เท่า ของเงินเดือน

1.2 เงินช่วยเหลือฯ จำนวน  3 เท่า ของเงินเดือน

 

 2 สิ่งที่ทายาทต้องจัดเตรียม

    2.1 เอกสาร

          (1) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
               ของทายาททุกคน

          (2) สำเนาใบมรณบัตรของข้าราชการผู้เสียชีวิต

        (3) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                หรือบัตรข้าราชการ ของข้าราชการที่เสียชีวิต

          (4) ในกรณีที่บิดามารดาของข้าราชการได้เสียชีวิตไปก่อนที่
                ข้าราชการจะเสียชีวิต ให้นำสำเนาใบมรณบัตรของบิดา
                มารดาข้าราชการไปแสดงด้วย

         (5) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
               ของทายาททุกคน

   2.2 บุคคล

          ทายาท ต้องนำบุคคลผู้ใกล้ชิดกับผู้ตาย ที่ไม่ใช่ทายาท หรือผู้มีส่วนได้เสีย ไปให้ปากคำ และยืนยันต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของผู้ตายกับทายาท และพฤติการณ์อื่น ๆ เพื่อประกอบการนำเสนอกระทรวงการคลัง ในการอนุมัติเงินดังกล่าว

-----------

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โทร . 02-547-4460

 

<กลับหน้าหลัก>