ประกาศราชกิจจานุเบกษา  รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กรมทะเบียนการค้า

ประจำปี 2526 ตรวจสอบรายชื่อ เล่ม 100 ตอนที่ 207 31 ธ.ค. 2526
ระจำปี 2527 ตรวจสอบรายชื่อ เล่ม 102 ตอนที่ 17 8 ก.พ.2528
ประจำปี 2528 ตรวจสอบรายชื่อ เล่ม 103 ตอนที่ 20 7 ก.พ.2529
ระจำปี 2529 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เล่ม 104 ตอนที่ 127 5 ก.ค.2530
ประจำปี 2530 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เล่ม 104 ตอนที่ 256 9 ธ.ค.2530
ระจำปี 2531 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เล่ม 106 ตอนที่ 15 30 ม.ค.2532
ประจำปี 2532 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เล่ม 107  ตอนที่ 64 23 เม.ย.2533
ระจำปี 2533 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เล่ม 108  ตอนที่ 111 24 มิ.ย.2534
ประจำปี 2534 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เล่ม 109 ตอนที่ 76 10 มิ.ย.2535
ระจำปี 2535 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เล่ม 110 ตอนที่ 36 26 มี.ค.2536

/หน้าที่ 1 ข้อมูลปี 2515-2525/ คุณกำลังอยู่หน้าที่ 2/หน้าที่ 3 ข้อมูลปี 2536-2545/หน้าที่ 4 ข้อมูลปี  2546-2551/

<รายชื่อผู้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา>

<ตัวอย่างการประดับเครื่องราช>

<แบบบันทึกขอคืนเครื่องราช>

<บัญชีราคาการชดใช้แทนเครื่องราชฯ กรณีไม่สามารถส่งคืนได้>

<กลับหน้าหลักลุ่มงานการเจ้าหน้าที่>