การรับสมัครงาน

คำสั่งกรม/ประกาศ/ระเบียบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ประกาศราชกิจจาเครื่องราช

Welcome

 
 
ทั่วไป
วิสัยทัศน์พันธกิจของกรม
โครงสร้าง/หน่วยงานของกรม
รายชื่อประวัติผู้บริหารกรม
คำรับรองของกรม
หมายเลขโทรศัพท์ใน กจ.
ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ
ประกาศ/คำสั่ง
คำสั่งกรม/ประกาศ/ระเบียบ
คำสั่งการมอบอำนาจในกรม
คำสั่งการมอบอำนาจผู้ว่าฯ
คำสั่งการมอบอำนาจ สพค.
ข้าราชการ
พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 51
ระเบียบลาออกจากข้าราชการ
คู่มือสมรรถนะข้าราชการ 54
ลูกจ้างประจำ
ระเบียบเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
เครื่องแบบลูกจ้างประจำ
บัญชีจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบตำแหน่ง
บัญชีกำหนดคุณสมบัติและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ระเบียบพนักงานราชการ
แบบหนังสือขอลาออก
ระเบียบ/กฎหมาย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับกรมฯว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมฯ
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนปี 2545
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารฯ 2534
พรฎ.ว่าด้วยการมอบอำนาจ
การแก้ไขวันเดือนปีเกิด
สิทธิของทายาทข้าราชการ
ระเบียบเกี่ยวกับการลา
ระเบียบสารบรรณ พ.ศ.2526
ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน/คลัง
สวัสดิการกรม
ระเบียบสวัสดิการฯ พ.ศ. 2548
ระเบียบการกู้เงินฯ พ.ศ. 2552
ระเบียบสวัสดิการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ระเบียบสวัสดิการฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
แบบคำขอกู้เงินสามัญ
แบบคำขอกู้เงินเหตุฉุกเฉิน
สิทธิประโยชน์การประกันชีวิต
บัตรสมัครสำหรับการประกันชีวิตกลุ่ม
รายชื่อโรงพยาบาลโครงการเมืองไทยเฮลท์แคร์
แบบฟอร์ม
แบบขอโอนย้ายภายในกรม
แบบขอโอนมากรมพัฒน์ฯ
แบบใบลาประเภทต่าง ๆ
แบบแจ้งการเพิ่มวุฒิการศึกษา
แบบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
แบบคำขอหนังสือรับรอง
รวมแบบฟอร์มทั้งหมด
งานวินัย
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รวมคำพิพากษาศาลปกครอง
ตัวอย่างการลงโทษทางวินัย
งานสรรหา
อัตรากำลังปัจจุบันของกรม
แนวทางปฏิบัติหน่วยงานอื่น

เรื่องที่น่าสนใจ

*** สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกันชีวิตของกรม 

*** เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ 

*** คู่มือการเขียนหนังสือราชการกระทรวงพาณิชย์  

*** ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการ  

*** ประเภทเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

สื่อข่าว-ส่งสาสน์

ความก้าวหน้าในสายงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Career Path)
รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่าย ปวช.ปวส.และปริญญาตรี ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง ชั้น 14
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการกรณีร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ พ.ศ.2554
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการและหนังสือรับรองเงินเดือน
ผลการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศและคำสั่งกระทรวงฯ ล่าสุด
ติดตามคำสั่งกรมฯ และแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ล่าสุด โปรดคลิก
ประกาศ อ.ก.พ.กรม ล่าสุด
ติดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งกรมฯ แต่งตั้งทีมงานบริหารจัดการความรู้ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรม (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ดาวน์โหลด แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประกาศ คัดเลือกผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ปี 53
ประกาศ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
ประกาศ นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม

หลักเกณฑ์/คำสั่ง

รวมหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ.


(ดูหนังสื่อเวียน ก.พ. ทั้งหมด โปรดคลิก)

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Link หน่วยงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
สำนักงาน ก.พ.
หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชบัณฑิตยสถาน
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงฯ
Member Log in
ระบบ E-mail กรม
ระบบ E-mail กระทรวง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
ระบบ Intranet
ระบบการจัดการความรู้ (KM)
กระดานข่าวข้าราชการกรม
ระบบงานบุคลากรDPIS
ระบบข้อมูล DOC
ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิ กบข.
ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร

แผนกลยุทธ์ ปี 2551-2553
แผนพัฒนาขีดสมรรถนะ 52
Actionplan ปี 2552

การดำเนินการตามตัวชีวัด
คู่มือตัวชี้วัด ก.พ.ร.
คู่มือ PMQA
ตัวอย่าง IPA
ต้วอย่างตัวชี้วัด ทก.,บต.
มุม KM
KM สำนักบริหารกลาง
HiPPs
กรอบ EAF ด้านทะเบียนธุรกิจ
กรอบ EAF ด้านส่งเสริมธุรกิจ
กรอบ EAF ด้านกำกับธุรกิจ
คู่มือการจัดทำกรอบ EAF
 
 

สมุดเยี่ยม