กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> ประกาศ
ประกาศ
ประกาศรายชื่อ หลักสูตร "ทำความรู้จัก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน" ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ พ.ศ. 2561
ประกาศปิดระบบคอมพิวเตอร์ของกรม !!! ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประจำปี 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงจำเป็นต้องปิดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ของกรมทุกระบบ
นวัตกรรมให้บริการรูปแบบใหม่ "DBD e-Certificate File" อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการให้บริการออกหนังสือรับรอง จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ โทรศัพท์ 0 2547 5160,
ประกาศรายชื่อเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย 6 ประเด็น ระหว้างวันที่ 8 - 24 สิงหาคม 2561
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้างที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีห้างหุ้นส่วนบริษัทไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปีนับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลังลงไป จำนวน 3876 ราย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้างที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่ จำนวน 2783 ราย
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้าง
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ด่วน!! รับสมัครร้านอาหารเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2561
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
ให้ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing จากภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ออกไปเป็นภายใวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (Declaration of Administrative Honesty and Integrity Department of Business Development)
คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การเรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัดกรณีไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าที่จะเป็นองค์ประชุมคณะกรรมการ ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th