กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 พ.ย. 2558)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และภารกิจด้านต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (5 พ.ย. 2558)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 (30 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล (30 ต.ค. 2558)
ราคากลางจ้างเหมาสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจ e-Commerce ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (28 ต.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการกิจกรรม Thailand Online Mega Sale 2016 กิจกรรม สร้างโอกาสตลาดและกระตุ้นการค้าออนไลน์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ (e-Commerce) (28 ต.ค. 2558)
ราคากลางงานจ้างเอกชนดำเนินการกิจกรรม Thailand Online Mega Sale 2016 กิจกรรม สร้างโอกาสตลาดและกระตุ้นการค้าออนไลน์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ (e-Commerce) (28 ต.ค. 2558)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ต.ค. 2558)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 51 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจ้งบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center ระบบปรับอากาศและสำรองไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 (27 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้าง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center ระบบปรับอากาศและสำรองไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 (27 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา กิจกรรม สร้างนักธุรกิจมืออาชีพและ นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพ (27 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (20 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ประเภทอาคารชุด บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS ปีงบประมาณ 2559 (20 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS ปีงบประมาณ 2559 (20 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS ปีงบประมาณ 2559 (20 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่น (20 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2559 (20 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษายกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2559 (19 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดธุรกิจ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปีงบประมาณ 2559 (19 ต.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th