กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ผลการสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (5 พ.ย. 2557)
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และฟิล์มเครื่องโทรสาร จำนวน 9 รายการ (5 พ.ย. 2557)
ผลการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (7 เครื่อง) ครั้งที่ 2 (5 พ.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการออกแบบและจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (4 พ.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการสร้างธุรกิจ e-Commerce รายใหม่ (Start Up) กิจกรรม สร้างธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหม่และรายเดิม (4 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการออกแบบและจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (4 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการสร้างธุรกิจ e-Commerce รายใหม่ (Start Up) กิจกรรม สร้างธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหม่และรายเดิม ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (4 พ.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ Thailand Online Mega Sale 2015 ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (4 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเอกชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ Thailand Online Mega Sale 2015 ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (4 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษายกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจีสติกส์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ (4 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปีงบประมาณ 2558 (4 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเอกชนดำเนินการพัฒนาศักยภาพธุรกิจรายเดิม (Advance) กิจกรรม สร้างธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหม่และพัฒนารายเดิม ภายใต้ค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (4 พ.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการพัฒนาศักยภาพธุรกิจรายเดิม (Advance) กิจกรรม สร้างธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหม่และพัฒนารายเดิม ภายใต้ค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (3 พ.ย. 2557)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างจัดทำวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” ฉบับที่ 30-35 (3 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน (ประเภทบริหารจัดการอาคารชุด บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน) ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS ปีงบประมาณ 2558 (3 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ร้านอาหาร ภัตตาคาร และการบริการที่พัก) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS ปีงบประมาณ 2558 (30 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (30 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษายกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2558 (30 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด และสร้างโอกาสทางการค้า ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปีงบประมาณ 2558 (30 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลยุทธฺการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2558 (30 ต.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th