กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> ประกาศ
ประกาศ
การตรวจสอบเอกสารประกอบการนำส่งงบการเงินประจำปี ประเด็นความบกพร่องของงบการเงิน และ แบบฟอร์มการนำส่งงบการเงินประจำปี 2561
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี (e-permit) พ.ศ. 2561
!!! การยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
คำชี้แจงหลักเกณฑ์ การกำหนดและวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรองและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2561
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2561
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ขอความร่วมมือระบุหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต! ในการยื่นขอจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำปี 2560
ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยตัวแทนเป็นผู้ดาเนินการแทนผู้ประกอบการ
เฉลย เอกสารการอบรมหลักสูตร " ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 7/2561 "
ประกาศกฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ของร่างพระราชบัญญัติการจัดบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ....
สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่างพระราชบัญญัติการจัดบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ....
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจำปี
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน ประจำปี
มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย 19 จังหวัด ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความเห็นชอบ
สมัครเป็น “ร้านธงฟ้าประชารัฐ” ตามโครงการประชารัฐสวัสดิการ
จองจดทะเบียนนิติบุคคลผ่าน แอพพลิเคชั่น QUEQ ได้แล้ว เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 2560 เป็นต้นไปสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ณ ส่วนทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเ เขต 1-6 "
ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (สพข.5) จะย้ายที่ทำการไปยังที่ทำการแห่งใหม่ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ โซน A ชั้น 2 เลขที่ 735-735/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250 หมายเลขโทรศัพท์ 02547444

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th