ที่ ๒๑/๒๕๕๖ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต (ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๒๑/๒๕๕๖
เรื่อง จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต

-------------------------------------------------------------------------------

 
          เพื่อให้การบริการผู้มาติดต่อขอใช้บริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วและทั่วถึง อันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คำสั่งนี้เรียกว่า คำสั่งจัดตั้ง "สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต