บริษัทจำกัด

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด

ประเภทของการจดทะเบียน

1.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
2.แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
3.จดจัดตั้งบริษัทจำกัด
4.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว
5.แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
6.แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด
6.1 ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน
6.2 ย้ายข้ามจังหวัด
7. แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญของบริษัท
7.1 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตรา
7.2 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราให้มีมากกว่า 1 ดวง
8. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ
9. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
10. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ที่ตั้งสำนักงานและดวงตรา
11. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (แปลงมูลค่าหุ้น)
12. แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน, เพิ่มทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.
13. แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท
13.1 มติพิเศษให้ลดทุน
13.2 ลดทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.
14. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
15. จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
16. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจของผู้ชำระบัญชี/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
17. การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท
18. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด
18.1 มติพิเศษให้ควบบริษัท
18.2 ควบบริษัท

19. การจัดส่งเอกสารหลักฐานตามคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 66/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
20. แนวทางปฏิบัติตามประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เรื่องกำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. 2558


หมายเหตุ การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

การจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัด การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
จดจัดตั้งบริษัทจำกัด และจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว ให้ระบุในแบบ บอจ.๑ และหน้าหนังสือรับรองว่า "สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง" และแบบหนังสือมอบอำนาจให้ระบุว่ายื่นต่อ "นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง" คลิกดูตัวอย่าง