กรมพัฒน์ฯ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท เปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน

กรมพัฒน์ฯ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท เปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน
 
                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อำนวยความสะดวกผู้ประกอบธุรกิจเต็มสูบ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท เปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เตรียมความพร้อมมุ่งสู่บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 อย่างสมบูรณ์
                  นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท และเปลี่ยนเป็นการชำระเงินสดแทน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ยกเว้นการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจดทะเบียนเท่านั้นที่ยังสามารถติดอากรแสตมป์หรือชำระเงินสดแทนได้เพื่อให้มีผลทางกฎหมายอย่างครบถ้วน