กรมพัฒน์ฯ เตือนประชาชน ระวังพวกขี้ฉ้อสวมรอยนำบัตรประชาชนและข้อมูลในบัตรฯ ไปจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลโดยไม่รู้ตัว

กรมพัฒน์ฯ เตือนประชาชน ระวังพวกขี้ฉ้อสวมรอยนำบัตรประชาชนและข้อมูลในบัตรฯ
ไปจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลโดยไม่รู้ตัว
พร้อมย้ำ!! บุคคลที่รับรองลายมือชื่อกรรมการผู้ขอจดทะเบียน
ต้องใช้ความระมัดระวังให้ผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อต่อหน้า มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้
 
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนประชาชนระวังพวกขี้ฉ้อนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรฯ สวมรอยจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลโดยไม่รู้ตัว หรือนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย หลังมีผู้ร้องเรียนว่าไม่เคยจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลแต่มีชื่อเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด พร้อมย้ำ!!! บุคคลที่รับรองลายมือชื่อกรรมการผู้ขอจดทะเบียนต้องให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนฯ ลงลายมือชื่อต่อหน้าเท่านั้น เพื่อป้องกันการนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรฯ ของผู้อื่นมายื่นจดทะเบียนนิติบุคคล
                  นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าไม่เคยจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลแต่มีชื่อปรากฏเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดเพื่อประกอบกิจการประเภทต่างๆ นั้น กรมฯ ขอเตือนประชาชนในการนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรฯ มอบให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปใช้ในกิจธุระต่างๆ ให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ควรที่จะทราบเหตุผลการนำบัตรฯ ไปใช้ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและได้รับความเดือดร้อนได้ในภายหลัง