กรมพัฒน์ฯ เข้าชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานต่อทีมวิจัยธนาคารโลก (Site Visit)

กรมพัฒน์ฯ เข้าชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานต่อทีมวิจัยธนาคารโลก (Site Visit)
ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ และด้านการได้รับสินเชื่อ...
หวังผล...การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของไทย ปี 2019 ดีขึ้น ไม่เกินอันดับ 20!!!
 
                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการเริ่มต้นธุรกิจและด้านการได้รับสินเชื่อต่อทีมวิจัยธนาคารโลก (Site Visit) เป็นหน่วยงานแรก เน้นให้รายละเอียดเชิงลึกพร้อมตอบทุกคำถาม...หวังความตั้งใจที่ได้พัฒนากระบวนงานทั้งหมดจะผลักดันให้อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของไทย ปี 2019 ดีขึ้น ไม่เกินอันดับที่ 20 ของโลก!!!
                   นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "วานนี้ (วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เข้าชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการเริ่มต้นธุรกิจและด้านการได้รับสินเชื่อต่อทีมวิจัยธนาคารโลก (Site Visit) ซึ่งกรมฯ เป็นเจ้าภาพในการดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวนี้ และเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานแรกที่ได้เข้าชี้แจงฯ ...การให้ข้อมูลจะเน้นขั้นตอนรายละเอียดการพัฒนากระบวนงานที่ได้ปรับปรุงมาทั้งหมด เพื่อให้ภาคธุรกิจใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานน้อยที่สุด เป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามทุกประเด็นที่ทีมวิจัยฯ สงสัย