กรมพัฒน์ พบ...นิติบุคคลไม่ส่งงบการเงินต่อเนื่องเกิน 3 ปี 6,309 ราย

กรมพัฒน์ พบ...นิติบุคคลไม่ส่งงบการเงินต่อเนื่องเกิน 3 ปี 6,309 ราย
เข้าข่ายถูกขีดชื่อเป็นบริษัทร้าง เตือน...ก่อนลงทุนต้องตรวจสอบสถานะธุรกิจให้ดี
 
                ในปีงบประมาณปี 2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ตรวจสอบนิติบุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยพบว่า มีนิติบุคคลที่ขาดการส่งงบการเงินเกิน 3 ปีติดต่อกัน จำนวน 6,309 ราย ซึ่งนายทะเบียนจะพิจารณาดำเนินการถอนชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล และป้องกันการใช้ชื่อนิติบุคคลที่มิได้ทำการค้ามาหลอกลวงประชาชน เตือนก่อนลงทุนต้องตรวจสอบให้ดี
                 นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันตามที่ปรากฎในหน้าข่าวทางสังคมว่า มีนิติบุคคลบางกลุ่มที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจอย่างถูกต้องจริง แต่เวลาต่อมาไม่ได้ปฏิบัติตน ในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อโดยเอาความน่าเชื่อถือของการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแอบอ้าง จนเกิดความเสียหายต่อบุคคลที่หลงเชื่อ และยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศตามมา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดำเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครออกจากทะเบียนจำนวน 6,309 ราย เนื่องจาก