พาณิชย์ เตรียมปั้นนักกายภาพบำบัดให้เป็นเจ้าของธุรกิจ

พาณิชย์ เตรียมปั้นนักกายภาพบำบัดให้เป็นเจ้าของธุรกิจ
รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
 
               
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมปั้นนักกายภาพบำบัด...สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจบริการด้านสุขภาพ รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย หลังมีชาวต่างชาติเดินทางมาขอรับบริการด้านการแพทย์จำนวนมากขึ้น รองรับไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ของโลก และสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ธุรกิจบริการด้านสุขภาพนับเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย และธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ (Product of Excellence) รวมทั้งก่อเกิดรายได้ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอาหาร นับเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ
               ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการแพทย์และเป็นที่รู้จักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรและคุณภาพการให้บริการ โดยมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาขอรับบริการในประเทศอย่างต่อเนื่องและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงประกาศนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) เพื่อสร้างความเป็นเลิศของธุรกิจบริการ
                เนื่องจากธุรกิจการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ กำลังมีบทบาทและสามารถตอบโจทย์แก่สังคมได้ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์บนพื้นฐาน "การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข