กรมพัฒน์...ลุยตรวจธุรกิจไม่ส่งงบ ไม่ชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น เจออีก 6,659 ราย

กรมพัฒน์...ลุยตรวจธุรกิจไม่ส่งงบ ไม่ชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น เจออีก 6,659 ราย
หากเลยกำหนด 3 เดือน ขีดชื่อแน่...สิ้นสภาพนิติบุคคลทันที
 
               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าตรวจสอบเพิ่มเติม...เจอห้างหุ้นส่วนในกทม.ขาดการส่งงบต่อเนื่อง 3 ปี 3,876 ราย และพบนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก แต่ไม่ยอมชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น 2,783 ราย กรมฯ จึงออกประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่เข้าข่ายจะถูกขีดชื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบ และใช้ความระมัดระวังในการติดต่อกับธุรกิจเหล่านี้ โดยตรวจสอบได้ทาง www.dbd.go.th หากยังไม่มีความเคลื่อนไหว ภายใน 90 วันหลังออกประกาศ กรมฯ จะดำเนินการขีดชื่อออกจากทะเบียนสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลแน่นอน
                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภารกิจด้านหนึ่งที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้ความสำคัญและดำเนินการควบคู่ไปกับการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ คือ การสร้างธุรกิจให้มีธรรมาภิบาลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตัวที่ดีของธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากใช้ความน่าเชื่อถือของนิติบุคคลมาแอบอ้างประชาชนให้หลงเชื่อว่านิติบุคคลรายนั้นยังดำเนินการอยู่ ในปี 2561 กรมฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบนิติบุคคลที่จัดตั้งในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการตรวจสอบในกรณีที่ไม่ได้ส่งงบการเงินย้อนหลังนานติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (ปีงบการเงิน 2559-2557) พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 3,876 ราย ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวกรมฯ ได้ออกประกาศเรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
                อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า "นอกจากนี้กรมฯ ยังได้ตรวจสอบไปถึงกรณีที่นิติบุคคลจดทะเบียนเลิกแล้วแต่ ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่ หรือไม่ได้จัดทำรายงานการชำระบัญชี หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียนเลิก ซึ่งนายทะเบียนได้มีหนังสือทวงถามให้ดำเนินการภายใน 180 วัน ไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัท และผู้ชำระบัญชีแล้ว โดยพบว่ามีจำนวน 2,783 ราย ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ตามประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 จึงทำให้นิติบุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายใน 2 กรณีข้างต้น หากพ้นกำหนดเวลา 90 วันนับแต่ตั้งแต่วันที่ออกประกาศจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคลทันที เว้นแต่นิติบุคคลจะมีหนังสือชี้แจงมายังกรมฯ หรือมีหน่วยราชการอื่นๆ ขอระงับเอาไว้ อย่างไรก็ดี แม้นิติบุคคลดังกล่าวจะมีสถานะร้างและสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลไปแล้ว แต่ความรับผิดชอบยังคงมิได้สิ้นสภาพตามไปด้วย รวมไปถึงนิติบุคคลอาจคืนสู่ทะเบียนได้โดยการร้องขอต่อศาลภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน