นางลลิดา จิวะนันทประวัติ

ชื่อ - สกุล
: นางลลิดา จิวะนันทประวัติ
ตำแหน่ง
: รองอธิบดี
 
: ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (CIO)
อีเมล์
โทรศัพท์
โทรสาร
: 0-2547-4478

 

วิสัยทัศน์ "ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมการให้บริการและขับเคลื่อน ธุรกิจการค้าของไทยสู่สากล
พันธกิจ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจ
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการการบริหารจัดการและการให้ บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้าด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล
  4. เพิ่มสมรรถนะการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและปฎิบัติงานของบุคลากร
  5. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ได้มาตราฐานสากล
เป้าหมาย 1. พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Department)
  2. สนับสนุนการดำเนินพันธกิจของกรม และให้บริการธุรกิจการค้า แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
  3. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโดยได้รับรองมาตรฐานสากล
ค่านิยม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) " โปร่งใส ใส่ใจบริการด้วยระบบงานดิจิทัล "
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2560-2564
ปฏิทินกิจกรรม CIO