กรมพัฒน์ฯ เข้มนโยบายพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร...รองรับไทยแลนด์ 4.0

กรมพัฒน์ฯ เข้มนโยบายพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร...รองรับไทยแลนด์ 4.0
เน้นสวมหมวก 2 ใบ : ให้บริการประชาชน และ ที่ปรึกษาภาคธุรกิจ
พร้อมใช้บิ๊กดาต้าเป็นเครื่องมือนำพาสู่ความสำเร็จ
 
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขานรับข้อสั่งการนายกฯ...เตรียมปั้นบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะทัดเทียมภาคเอกชน รองรับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ ...จากตั้งรับ...เป็นเดินหน้ารุก...เน้นสวมหมวก 2 ใบ เป็นทั้งผู้ให้บริการประชาชน และที่ปรึกษาภาคธุรกิจ พร้อมใช้บิ๊กดาต้าเป็นเครื่องมือนำพาสู่ความสำเร็จ หวัง...ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจสูงสุด ...ภาคธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอีเติบโตอย่างสมดุลและเข้มแข็ง เชื่อ...บุคลากรที่มีความรู้คู่คุณธรรมจะนำพาองค์กรเข้มแข็ง ส่งผลภาครัฐแข็งแกร่ง...ประเทศชาติมั่นคง
                    นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีข้อสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจในระยะยาว กรมฯ จึงกำหนดให้นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรภายในองค์กรเป็นยุทธศาสตร์และภารกิจหลักที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างตรงจุด ขณะเดียวกัน เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 และสังคมแห่งอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ