โครงสร้างและหน่วยงาน


ผู้อำนวยการ

นายสมบุญ โมจนกุล
กองทะเบียนธุรกิจ

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร
กองกำกับบัญชีธุรกิจ


-ว่าง-
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

นายสมควร อิ่มถาวรสุข
สำนักงานเลขานุการกรม


นายธานี โอฬารรัตน์มณ
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

-ว่าง-


กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

นางศิริพร ชำนาญชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางภารดี อินทชาติ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


นางสาวจุฑามณี ยอดแสง
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่
กองธุรกิจบริการ

นางรชนีกร ดำเด่นงาม
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ


นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ


นายสถาพร ร่วมนาพะยา
กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน