ข้อมูลย้อนหลัง


ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2559
ปี พ.ศ.2558
ปี พ.ศ.2557
ปี พ.ศ.2556
ปี พ.ศ.2555
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2553
รายชื่อนิติบุคคล จัดตั้งใหม่
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2559
ปี พ.ศ.2558
ปี พ.ศ.2557
ปี พ.ศ.2556
ปี พ.ศ.2555
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2553
ธุรกิจเด่น
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2559
ปี พ.ศ.2558
ปี พ.ศ.2557
ปี พ.ศ.2556
ปี พ.ศ.2555
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2553