เช็คอินที่ทำการใหม่ สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงค์)

สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงค์) จะปิดทาการเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 10