#ครั้งแรกเฉพาะร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ กับ 3 STEP ติดอาวุธให้กับเถ้าแก่ โอกาสสร้างเองได้ วางแผนค้าขายอยา่งม่ันใจ