การประชุมอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตธุรกิจของคนต่างด้าว ตรั้งที่ 11/2561

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561