การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2562

  นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมม่วงระย้า เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562