ยกระดับความร่วมมือค้าส่งค้าปลีกไทย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมความร่วมมือ
และเชื่อมโยงเครือข่าย ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั้ง
กำหนดการจัดกิจกรรม ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม ร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย
ผู้ผลิตผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ และร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบที่อยู่ในการส่งเสริม
ของกรมฯ โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ห้องประชุม
ม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่  21 มกราคม 2562