คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เพื่อออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ
ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Verified) ระดับ Gold และ Platinum ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562