ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๗,๖๕๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)