ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทัล