งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งผลพร้อมประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 มีผู้รับรางวัล จำนวน 619 รายโดยมี
ข้าราชการพลเรือนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้ารับ 2 ราย คือ
นางเดือนรุ่ง สถิตชัยวัฒนา นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย และนางสาวธันยาภรณ์ บรรเทา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานที่จัดงาน ห้องวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ        วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562