เว็บบอร์ด

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ใช้บ้านจดทะเบียนพาณิชย์
พิชญ์ชัย 22 พฤศจิกายน 2562 02:23:04
0 0
เรื่องตราประทับของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สายวรุณ 14 พฤศจิกายน 2562 16:13:00
9 0
สอบถามการใช้รหัสจดทะเบียนคะ
ขวัญพิชชา 12 พฤศจิกายน 2562 13:50:22
13 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
18 พฤศจิกายน 2562 16:20:44
สอบถามการใช้รหัสจดทะเบียนคะ
17 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
18 พฤศจิกายน 2562 16:24:04
Diplomatic relations
ละไมพร 6 พฤศจิกายน 2562 08:38:23
7 0
สอบถามการจำหน่ายน้ำมันปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบCPO
เบ 5 พฤศจิกายน 2562 14:09:08
8 0
การประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Lerluck 30 ตุลาคม 2562 10:55:22
13 0
บัญชีผู้ใช้งาน
28 0
สอบถามการขอหนังสือบริคณห์สนธิ
วรานุกูล 27 ตุลาคม 2562 17:15:48
32 1 เจนจิรา ท่วมแก้ว
21 พฤศจิกายน 2562 11:58:40
สอบถามการยื่นDBD งบกำไรขาดทุน กับแปรสภาพหจก เป็น บจก
ธานุ 25 ตุลาคม 2562 08:50:19
7 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
พนักงานราชการหน่วยงานของรัฐ จดทะเบียนบริษัทได้หรือไม่คับ
อดิศักดิ์ 7 พฤศจิกายน 2562 16:21:07
2 0
การจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นไม่เท่ากัน
LGI Office 12 กันยายน 2562 11:02:20
22 0
จดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัท เพิ่มกรรมการ เพิ่มทุน บริษัทจำกัด
เสาวรส 9 กันยายน 2562 01:27:02
19 0
ปริ้นใบเสร็จจดทะเบียนไม่ออก(จดทะเบียนออนไลน์)
parichat 21 สิงหาคม 2562 14:12:25
24 0
สมัครสมาชิกในระบบไม่ได้
ปพิ 22 กรกฎาคม 2562 21:56:31
42 0
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
สร้อยฟ้า 28 มิถุนายน 2562 09:44:11
51 0
แบบฟอร์มจดทะเบียน หจก.
พิภัตตา เอี่ยมเจริญ 18 มิถุนายน 2562 15:32:41
42 0
เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
56 0
จะเปลี่ยนจากหุ้นบุริมสิทธิ์ เป็นหุ้นสามัญ ต้องทำอย่างไร
วริสรา 28 พฤษภาคม 2562 08:44:53
33 0
วิธีการแก้ไขให้แสดงเลขหมายใบหุ้นใน อบจ 5
วารุณี 28 เมษายน 2562 15:40:40
83 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
บจก.โดนพิทักทรัพย์ ต้องนำส่งงบการเงินไหมค่ะ
นวนฉวี 14 พฤษภาคม 2562 03:11:59
44 0
นำส่งบอจ.5 เลขบัตรฯผู้ถือหุ้นไม่แสดงในเอกสารบอจ.5
นลัทพร 2 พฤษภาคม 2562 09:07:46
89 0
การแก้ทศนิยมจากโปรแกรม dbd in excel
acc_bow 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:27:54
77 0
ที่ให้ระบุวันประชุมรับรองงบ
ranida 11 กุมภาพันธ์ 2562 21:47:30
96 0
จดบริษัทใหม่ ต้องเข้าไปสมัครขอรหัสใหม่หรือเปล่า
กุุสุมา 5 ตุลาคม 2561 11:06:53
286 0
งบร้าง มีที่ดินติดค้ำประกัน ธนาคารขอคืนสู่สภาพแล้ว
280 0
ยืนงบการเงินล่าช้า ปี 2560
นุสรา 18 กันยายน 2561 11:04:36
308 0
ยีื่นงบการเงินแล้วแต่ข้อมูลยังไม่แสดงในคลังข้อมูลธุรกิจ
พงษ์พันธุ์ ทองอยู่ 23 สิงหาคม 2561 10:20:35
259 0
ละเมิดสิทธิชื่อผู้ทำบัญชี
ประภาพรรณ โรจนพัฒน์ 19 กรกฎาคม 2561 14:06:24
505 0
ส่งงบการเงินด้วยกระดาษแต่ไม่ส่ง E-filing
สัน 27 มิถุนายน 2561 15:16:05
455 0