การจดทะเบียนธุรกิจเดือนพฤศจิกายน 2558

การจดทะเบียนธุรกิจเดือนพฤศจิกายน 2558
 
         นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2558 มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ จำนวน 4,520 ราย เพิ่มขึ้น 98 ราย คิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีจำนวน 4,422 ราย และลดลง 711 ราย คิดเป็น 14% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2558 ซึ่งมีจำนวน 5,231 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2558 มีจำนวน 2,722 ราย โดยธุรกิจที่เลิกสูงสุดคือธุรกิจค้าสลาก จำนวน 450 ราย คิดเป็น 17% และสาเหตุที่เลิก ส่วนใหญ่เนื่องจากธุรกิจไม่ได้ประกอบกิจการ และกรมมีการติดตามอย่างเข้มงวด