การจดทะเบียนธุรกิจเดือนมิถุนายน 2559 และครึ่งปีแรก 2559 (ม.ค.-มิ.ย.)

การจดทะเบียนธุรกิจเดือนมิถุนายน 2559 และครึ่งปีแรก 2559 (ม.ค.-มิ.ย.)
 
                    นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนมิถุนายน 2559 และครึ่งปีแรก 2559 (ม.ค. - มิ.ย.)โดยในเดือนมิถุนายน 2559 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ ทั่วประเทศ จำนวน 5,916 ราย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 4,366 ราย โดยเพิ่มขึ้น 1,550 ราย คิดเป็น 36% สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกในเดือนมิถุนายน 2559 มีจำนวน 1,392 ราย เพิ่มขึ้น 421 ราย คิดเป็น 43% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 โดยธุรกิจที่เลิกสูงสุด คือ ธุรกิจค้าสลาก จำนวน 139 ราย คิดเป็น 10% ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เลิกเนื่องจากธุรกิจไม่ได้ประกอบกิจการ