การผลักดันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชุมชนที่ห่างไกล

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เป็นประธานการประชุม "การผลักดันพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชุมชนที่ห่างไกล  ตามต้นแบบหมู่บ้านเถาเป่า
(Taobao Village) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561