นายทะเบียนเข้มข้น รุ่นที่ 1/2562

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการฝึกอบรม
หลักสูตรนายทะเบียนเข้มข้น รุ่นที่ 1/2562 ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561