ปลัดพาณิชย์ สั่งการหน่วยงานภายในกระทรวงฯ เร่งลดมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากรถราชการที่เกินค่ามาตรฐาน

ปลัดพาณิชย์ สั่งการหน่วยงานภายในกระทรวงฯ
เร่งลดมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากรถราชการที่เกินค่ามาตรฐาน
หวังสกัด PM 2.5 ไม่ให้ลุกลามทำลายสุขภาพประชาชน
 
 
                                            ปลัดกระทรวงพาณิชย์สั่งการเข้ม หน่วยงานภายในกระทรวงฯ ต้องช่วยกันลดมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากรถราชการไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน เร่งประสานกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสภาพรถราชการทุกคัน หวังสกัด PM 2.5 ไม่ให้ทำลายสุขภาพประชาชน พร้อมกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานช่วยลดงบประมาณชาติ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ล่าสุด กรมพัฒน์ฯ ตรวจสภาพรถราชการเรียบร้อย ก่อนทยอยดำเนินการให้ครบทุกหน่วยงานภายในกระทรวงฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 
                                           นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า "นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการด่วน!! ให้หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ เร่งสำรวจสภาพรถราชการทุกประเภท ประกอบด้วย รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจำจังหวัด มิให้มีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียที่เกินจากระดับมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 กำลังสร้างปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาฯ คือ การเผาไหม้ที่สันดาปไม่สมบูรณ์และควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ที่เกินค่ามาตรฐาน ประกอบกับเพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานราชการและบุคลากรภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญของการลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและงบประมาณของประเทศอีกด้วย"
 
                                        "ทั้งนี้ ปลัด พณ. ให้เร่งประสานไปยังกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าตรวจวัดมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากรถราชการ โดยจะเริ่มทยอยตรวจรถราชการฯ แต่ละหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการตรวจสภาพรถราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบรถราชการของกรมฯ จำนวน 22 คัน ในเบื้องต้น พบว่า รถราชการ 20 คัน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์ปกติ และ 2 คันมีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหยุดการใช้รถทันที และเร่งดำเนินการส่งรถทั้ง 2 คัน เข้าซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและระดับเสียงที่เกินมาตรฐาน"
 
                                       "นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ/ประหยัดงบประมาณของประเทศ โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งมาตรการประหยัดพลังงานนี้ กรมฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการลดการใช้พลังงานขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อกำกับดูแลให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 1) มาตรการลดการใช้ไฟฟ้า และ 2) มาตรการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตรการฯ ดังกล่าว หากประสบผลสำเร็จ จะช่วยให้กรมฯ สามารถประหยัดงบประมาณได้ประมาณร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล"
 
                                       "ทั้งนี้ นโยบายกำหนดมาตรการลดมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถราชการ และมาตรการประหยัดพลังงาน ถือเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลให้ความใส่ใจมาโดยตลอดและได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานราชการที่ต้องปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกให้ดำรงอยู่ตลอดไป"
 
*************************************
ที่มา : กองคลัง                                                                                           ฉบับที่ 71 / วันที่ 3 เมษายน 2562